30
Říj
Off

Jsou satelitní městečka skutečně dobrým řešením?


Pokud jde o bydlení, je jasné, že se developeÅ™i snaží pÅ™izpůsobit aktuálnímu módnímu trendu tak, aby je to stálo co nejménÄ›. V dneÅ¡ní dobÄ› to pak vidíme v nárůstu poÄtu Å™adových rodinných domků a také satelitních mÄ›steÄek. PrávÄ› ta se v poslední dobÄ› najdeme prakticky vÅ¡ude v okolí vÄ›tších mÄ›st.

 

příklad satelitního mÄ›steÄka

 

V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů se vyvinula z klasických vesnic, které tato mÄ›sta obklopovaly. OvÅ¡em jak Å¡el Äas a lidé z mÄ›sta se zaÄali stÄ›hovat z paneláků do rodinných domů blíže k přírodÄ›, situace se zmÄ›nila. Najednou zde zaÄalo vyrůstat mnohem více domků a vesnice postupnÄ› ztratila svůj tradiÄní ráz.

 

Namísto toho se staly tradiÄní satelitním „mÄ›steÄkem“, odkud lidé dojíždí do zamÄ›stnání a do Å¡kol – tak blízko, že je to do mÄ›sta kousek, avÅ¡ak zároveň také v blízkosti přírody. Zdá se to prakticky jako ideál, a není divu, že mu tolik lidí podléhá. Pro vÄ›tÅ¡inu z nich to skuteÄnÄ› má téměř vÅ¡echny myslitelné výhody.

 

lidé již ve městech bydlet nechtějí

 

Zapomínat bychom vÅ¡ak nemÄ›li ani na problémy, které to pÅ™ináší. V první Å™adÄ› je zde zábor mnohdy kvalitní zemÄ›dÄ›lské půdy – koneckonců tyto domy se Äasto staví na bývalých polích. A o tom, že právÄ› zemÄ›dÄ›lské půdy je u nás pomÄ›rnÄ› málo, se můžeme pÅ™esvÄ›dÄit snadno. Problém je, když se takto zastavuje i půda v nejúrodnÄ›jších regionech, jako jsou Polabí Äi jižní Morava.

 

SamozÅ™ejmÄ› to není ani zdaleka jediné, co lze satelitním mÄ›steÄkům vytknout. Zábor půdy totiž znamená také to, že je stále ménÄ› místa k osídlení. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, dříve Äi pozdÄ›ji už nebude kde stavÄ›t, zvláštÄ› ne v okolí mÄ›st. Nakonec budou tato satelitní mÄ›steÄka tak velká, že budou v podstatÄ› dalšími mÄ›sty, případnÄ› se spojí s tÄ›mi původními do jednoho velkomÄ›sta. A to rozhodnÄ› není nÄ›co, co bychom mÄ›li podporovat.

 

AÄkoliv se tedy může z hlediska bydlení toto Å™eÅ¡ení jevit jako ideální, rozhodnÄ› není dlouhodobÄ› udržitelné. Bylo by tedy potÅ™eba najít jinou variantu, která by lidi uspokojila stejnÄ›. Bohužel, nÄ›co takového je skuteÄnÄ› velmi těžké.